Tổng đài dịch vụ
Điện thoại đặt phòng
1900 5454 40
08 3925 1055
0903 827 534
0935 154 037
0935 039 072
0902 680 719

Liên hệ Chudu24

Gọi cho chúng tôi
0902 443 294 / 0902 826 251
0935 039 046 / 0902 477 150
Thời gian hoạt động: Từ 8h-20h (T2-T6) và 8h-17h (T7+CN)
Ghé thăm văn phòng Chudu24
Tầng 12, Tòa Nhà SCB, 242 Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM
Gần vòng xoay Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh Bản đồ
Kết nối với Chudu24
Đặt Phòng Nhanh
Yêu Cầu Đặt Phòng:
Vui lòng điền yêu cầu đặt phòng
Email:
Vui lòng kiểm tra địa chỉ email
Số Di Động:
Vui lòng kiểm tra số di động
Chudu24 đã nhận thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 12 tiếng giờ hành chính.
Đặt Phòng Đoàn
Lợi ích khi đặt phòng cho đoàn với Chudu24
  • Uy tín, trách nhiệm & giá tốt.
  • Giảm giá tối đa cho khách hàng cá nhân.
  • Chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng công ty.
Yêu Cầu Đặt Phòng:
Vui lòng điền yêu cầu đặt phòng
Email:
Vui lòng kiểm tra địa chỉ email
Số Di Động:
Vui lòng kiểm tra số di động
Chudu24 đã nhận thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 tiếng giờ hành chính.

du lich thai lan,di thai lan,thang canh thai lan,pe de thai lan, chuyen du lich thai


 


 

 Phóng to ảnh

 Du Lịch Thái Lan khoi hanh hang tuan
 
Ngày 01: Tp.Hồ Chí Minh — Bangkok ( Ăn tối )

     Höôùng daãn seõ ñoùn khaùch taïi Saân Bay Taân Sôn Nhaát ñeå ñaùp chuyeán bay ñi Thaùi lan . Ñeán Vöông Quoác Thaùi Lan xe ñöa Quyù khaùch veà khaùch saïn nhaän phoøng nghæ ngôi .

Ngày 02: Bangkok (Ăn ba bữa)

BKK ---- CHAOPHRAYA HUYEÀN THOAÏI - SRIRACHA ---- PATTAYA ---- MOÙN AÊN KIEÅU THAÙI

Sau khi aên saùng taïi Khaùch saïn, quyù khaùch Daïo thuyeàn treân doøng soâng CHAOPHRAYA HUYEÀN THOAÏI , Tieáp ñoù ñi tham quan Coâng Vieân SRIRACHA ,taïi ñaây Quyù khaùch seõ ñöôïc xem nhöõng maøn bieåu dieån thaät haáp daån nhö : Caù Saáu — Coïp — Heo… bieåu dieãn . Vaø duøng Böõa tröa taïi Coâng Vieân . Sau ñoù xe ñöa quyù khaùch ñeán Pattaya, Khi ñeán nôi Quyù Khaùch duøng böõa toái ,Tieáp ñeán xe ñöa Quyù Khaùch veà khaùch saïn nhaän phoøng nghæ ngôi ……..

Ngày 03: Bangkok — Pattaya ( Ăn ba bữa )

AÊn Saùng taïi Khaùch saïn xong , Xe ñöa Quyù khaùch tham quan Trung Taâm yeán saøo vi caù , Tieáp ñeán laøng Daân Toäc Nonooch, taïi ñaây Quyù Khaùch seõ ñöôïc tham quan Vöôøn Hoa Lan Nonooch vaø Chöông trình ca muùa nhaïc Daân Toäc mang ñaäm baûn saéc Thaùi Lan . Ngoaøi ra Coøn coù Caùc Chöông trình Bieåu dieãn cuûa caùc Chuù Voi…. . Sau khi aên tröa , Quyù Khaùch seõ tham quan Traân Baûo Phaät Sôn , Nôi ñöôïc taïo neân nhaân dòp Kyû nieäm 50 naêm ñaêng cô cuûa nhaø Vua Thaùi Lan ………. Sau ñoù xe ñöa Quyù Khaùch aên toái .

Ngày 04: Pattaya ( Ăn ba bữa)
        Sau Khi aên saùng taïi Khaùch Saïn, Quyù khaùch khôûi haønh ñi ñaûo San Hoâ (Coral) Baèng Canoâ Cao Toác . Taïi ñaây Quyù khaùch coù theå taém bieån hay töï Chi Phí tham gia caùc Troø chôi treân bieån nhö : Duø Keùo — Löôùt Vaùn — Laùi Canoâ — thaùm hieåm döôùi ñaùy bieån .(Khaùch töï traû chi phí) . Taøu Canoâ seõ ñöa quyù khaùch trôû veà Pattaya. Sau ñoù quyù khaùch seõ coù thôøi gian töï do mua saém vaø thöôûng thöùc caùc moùn aên thaùi lan , AÊn tröa vaø toái töï tuùc . ( khoâng bao goàm höôùng daãn vieân ñòa phöông vaø xe)

Ngày 05: Pattaya — Bangkok (Ăn sáng, ăn trưa )
       Sau khi aên saùng, quyù khaùch khôûi haønh tham quan xöôûng cheá taùc Ñaù Quyù (Moät trung taâm tröng baøy ñaù quyù ñaït tieâu chuaån quoác teá ISO 9001) Thaùi Lan ñöôïc bieát ñeán laø moät quoác gia noåi tieáng veà Ñaù Quyù. Xe ñöa quyù khaùch tham quan Hoaøng Cung Nguõ Theá Hoaøng. Trong Hoaøng Cung tröng baøy caùc taùc phaåm nhö: Ngaø Voi — Thuûy tinh — Ñoà vaät baèng baïc — Ñoà saønh söù — Ñoà coå… Nôi ñoù Du Khaùch coù theå hieåu roõ hôn veà caùch sinh hoïat cuûa Hoaøng Thaát.. Tieáp ñeán tham quan Trung taâm nghieân cöùu raén ñoäc vaø trung taâm tröng baøy caùc loaïi thuoäc da noåi tieáng cuûa Thaùi Lan Sau khi aên toái, quyù khaùch seõ thöôûng thöùc chöông trình bieåu dieãn ca muùa nhaïc hoaønh traùng (ShowBeâÑeâ) do caùc vuõ coâng ñaõ chuyeån ñoåi giôùi tính thöïc hieän……

Ngày 06: Bangkok — Tp. Hồ Chí Minh ( Ăn sáng )
     Sau khi aên saùng taïi khaùch saïn ,xe ñöa quyù khaùch, Phật bằng vàng lớn nhất thế giới: cao 3 mét và nặng hơn 5 tấn! Tượng được đúc theo phong cách Sukhothai tĩnh lặng và được khám phá một cách tình cờ vào thập niên 1950. Tieáp ñeán mua saém taïi cöûa haøng mieãn thueá KING POWER , xe ñöa quyù khaùch ra saân bay ñeå ñaùp chuyeán bay trôû veà TP.HCM….

.............................................................................................................................................
Gia tour: 329 usd

*  GIAÙ TOUR BAO GOÀM :

1.                  Veù maùy bay khöù hoài                      4. Böõa AÊn theo Chöông trình

2.                  Xe & hướng daãn suoát tuyeán                5. Veù vaøo coång caùc nôi tham quan theo chöông trình

3.                  Khaùch saïn 3-4 sao (2 Ngöôøi/Phoøng)         6. Nöôùc suoái phuïc vuï suoát tuyeán                 

*  GIAÙ TOUR KHOÂNG BAO GOÀM :   

1.  Hoä chieáu                                4. Phí Bảo hiểm du lịch (2 USD / ngày /khách)

2.  Chi phí caù nhaân                                           5. Phí boài döôõng cho höôùng daãn vieân (2 USD / ngaøy / khaùch)           

3.  Thueá Saân bay 2 nöôùc , Phí an ninh ,          6. Visa taùi nhaäp Vieät Nam (40 USD / khaùch) ñoái vôùi

Du Lòch & Phí Phuï thu Xaêng daàu (148 USD )     khaùch ngoïai kieàu.

 

Ø        Treû em töø 2 ñeán döôùi 12 tuoåi = 80% giaù Tour ngöôøi lôùn . (Nguû chung giöôøng ngöôøi lôùn)

Ø        Huyû Tour tröôùc 07 ngaøy phí phaït = 40% toång giaù trò chöông trình

Ø        Huyû Tour trong voøng 03 ngaøy ñeán 06 ngaøy phí phaït = 75% toång giaù trò chöông trình

Ø      Sau thôøi gian treân phí phaït = 100% toång giaù trò chöông trình.

 

²        (Hoä chieáu) Phaûi Coøn thôøi gian söû duïng treân 6 thaùng

**Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Cty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh**.

Translate to English, for reservation, please email info.en@chudu24.com or call (+84) 935 039 072 or (+84) 935 154 037
Giá phòng khách sạn đã bao gồm thuế và phí dịch vụ
hiển thị giúp đỡ
Trợ Giúp
28235